లంకెలూడుటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లంకెలూడుట (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| లంకెలూడుటే లాభము యీ- | కింకరులను నలగెడికంటెను ||

చ|| జంపుల జంపక సరగునబాసేటి- | లంపటమేపో లాభము |
కంపుమోపుతో గనలి శరీరపు- | కొంపలోనవేగుటకంటెను ||

చ|| ఈవలనావల నేనేటియాసల- | లావు దిగుటేపో లాభము |
యేవగింతలకు నిరవగు నరకపు- | కోవులబడి మునుగుటకంటెను ||

చ|| తివిరి వేంకటాధిపుదాసులకృప- | లవలేశమెపో లాభము |
చవులని నోరికి సకలము దినితిని | భవకూపంబుల బడుటకంటెను ||


laMkelUDuTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| laMkelUDuTE lABamu yI- | kiMkarulanu nalageDikaMTenu ||

ca|| jaMpula jaMpaka saragunabAsETi- | laMpaTamEpO lABamu |
kaMpumOputO ganali SarIrapu- | koMpalOnavEguTakaMTenu ||

ca|| IvalanAvala nEnETiyAsala- | lAvu diguTEpO lABamu |
yEvagiMtalaku niravagu narakapu- | kOvulabaDi munuguTakaMTenu ||

ca|| tiviri vEMkaTAdhipudAsulakRupa- | lavalESamepO lABamu |
cavulani nOriki sakalamu dinitini | BavakUpaMbula baDuTakaMTenu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |