రెండుమూలికలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రెండుమూలికలు రేయిబగలు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రెండుమూలికలు రేయిబగలు నున్నవి | అండదేహమం దొకటి ఆతుమలో నొకటి ||

చ|| యిదివో రసబద్ధము, యింద్రియములు మేనిలో | పదిలముగా నిలిపి బంధించుట |
అదివో వేధాముఖ, మంతరంగపుమనసు | చెదరకుండా జొనిపి శ్రీహరిదలచుట ||

చ|| తారవిద్య గంటిమి తగిలి నాసాగ్రమందు | మేరతో ద్రిష్టినిలిపి మేలుబొందుట |
చేరువ సువర్ణవిద్య, చిత్తములో బ్రణవము | ధీరత నాదముసేసి దేవుని బొగడుట ||

చ|| పుటజయమాయ నిట్టె పుణ్యపాపము లందులో | కుటిలపుగోరికల కొన దుంచుట |
యిటులనే శ్రీవేంకటేశు డిందిరయును | అటు ప్రకృతిపురుషునుటొరవచ్చుట ||


reMDumUlikalu rEyibagalu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| reMDumUlikalu rEyibagalu nunnavi | aMDadEhamaM dokaTi AtumalO nokaTi ||

ca|| yidivO rasabaddhamu, yiMdriyamulu mEnilO | padilamugA nilipi baMdhiMcuTa |
adivO vEdhAmuKa, maMtaraMgapumanasu | cedarakuMDA jonipi SrIharidalacuTa ||

ca|| tAravidya gaMTimi tagili nAsAgramaMdu | mEratO driShTinilipi mEluboMduTa |
cEruva suvarNavidya, cittamulO braNavamu | dhIrata nAdamusEsi dEvuni bogaDuTa ||

ca|| puTajayamAya niTTe puNyapApamu laMdulO | kuTilapugOrikala kona duMcuTa |
yiTulanE SrIvEMkaTESu DiMdirayunu | aTu prakRutipuruShunuToravaccuTa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |