రామ మిందీవర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రామ మిందీవర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రామ మిందీవర శ్యామం పరాత్పర | ధామం సుర సార్వభౌమం భజే ||

చ|| సీతావనితా సమేతం | పీత (స్ఫీత) వానర బలవ్రాతం |
పూత కౌసల్యా సంజాతం | వీత భీత మౌని విద్యోతం ||

చ|| వీర రణరంగ ధీరం | సారకులోద్ధారం |
కౄర దానవ సంహారం | శూరాధారాచార సుగుణోదారం ||

చ|| పావనం భక్త సేవనం | దైవిక విహగపథావనం |
రావణానుజ సంజీవనం | శ్రీ వేంకట పరిచిత భావనం ||


rAma miMdIvara (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rAma miMdIvara SyAmaM parAtpara | dhAmaM sura sArvaBaumaM BajE ||

ca|| sItAvanitA samEtaM | pIta (sPIta) vAnara balavrAtaM |
pUta kausalyA saMjAtaM | vIta BIta mauni vidyOtaM ||

ca|| vIra raNaraMga dhIraM | sArakulOddhAraM |
kRUra dAnava saMhAraM | SUrAdhArAcAra suguNOdAraM ||

ca|| pAvanaM Bakta sEvanaM | daivika vihagapathAvanaM |
rAvaNAnuja saMjIvanaM | SrI vEMkaTa paricita BAvanaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

RamamindivaraShyamam


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |