రాము డిదే లోకాభిరాము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాము డిదే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రాము డిదే లోకాభిరాము డితడు | గోమున పరశురాముకోప మార్చెనటరే ||

చ|| యీతడా తాటకి జించె యీపిన్నవాడా | ఆతల సుబాహు గొట్టి యజ్ఞము గాచె |
చేతనే యీకొమరుడా శివునివిల్లు విఱిచె | సీతకమ్మ బెండ్లాడె చెప్ప గొత్త గదవె ||

చ|| మనకౌసల్యకొడుకా మాయామృగము నేసె | దనుజుల విరాధుని తానే చెఱిచె |
తునుమాడె నేడుదాట్లు తోడనే వాలి నడచె | యినకులు డితడా యెంతకొత్త చూడరే ||

చ|| యీవయసుతానే యాయెక్కువజలధి గట్టి | రావణు జంపి సీత మరల దెచ్చెను |
శ్రీవేంకటేశు డితడా సిరుల నయోధ్య యేలె | కావున నాటికి నేడు కంటి మిట్టె కదరే ||


rAmu DidE (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| rAmu DidE lOkABirAmu DitaDu | gOmuna paraSurAmukOpa mArcenaTarE ||

ca|| yItaDA tATaki jiMce yIpinnavADA | Atala subAhu goTTi yaj~jamu gAce |
cEtanE yIkomaruDA Sivunivillu virxice | sItakamma beMDlADe ceppa gotta gadave ||

ca|| manakausalyakoDukA mAyAmRugamu nEse | danujula virAdhuni tAnE cerxice |
tunumADe nEDudATlu tODanE vAli naDace | yinakulu DitaDA yeMtakotta cUDarE ||

ca|| yIvayasutAnE yAyekkuvajaladhi gaTTi | rAvaNu jaMpi sIta marala deccenu |
SrIvEMkaTESu DitaDA sirula nayOdhya yEle | kAvuna nATiki nEDu kaMTi miTTe kadarE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |