రాముడు లోకాభిరాముడందరికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాముడు లోకాభిరాముడందరికి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రాముడు లోకాభిరాముడందరికి రక్షకు డీతని దెలిసి కొలువరో |
కామిత ఫలదుడు చరాచరములకు గర్తయైన సర్వేశ్వరుడితడు ||

చ|| తలప దశరథుని తనయుడట తానె తారక బ్రహ్మట |
వెలయ మానుషపు వేషమట వెగటు హరువిల్లు విరిచెనట |
అలరగ తానొక రాజట పాదాన నహల్య శాపము మాన్పెనట |
సొలవక దైవిక మానుషలీలలు చూపుచు మెరసీ జూడరో యితడు ||

చ|| జగతి వసిష్ఠుని శిష్యుడట జటాయువుకు మోక్షమిచ్చెనట |
అగచరులే తనసేనలట అంబుధి కొండల గట్టెనట |
మగువ కొరకుగానట కమలాసను మనుమని రావణు జంపెనట |
తగలౌకిక వైదికములు నొక్కట తానొరించీ జూడరో యితడు ||

చ|| వెస నమరుల వరమడిగెనట విభీషణ పట్టము గట్టెనట |
యెసగ నయోధ్యకు నేలికట యింద్రాదులకు గొలువిచ్చెనట |
పొసగ శ్రీ వేంకటగిరి నివసమట భువనము లుదరంబున ధరించెనట |
సుసరపు సూక్ష్మాధికములు తనందు జూపుచునున్నాడు చూడరో యితడు ||


rAmuDu lOkABirAmuDaMdariki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rAmuDu lOkABirAmuDaMdariki rakShaku DItani delisi koluvarO |
kAmita PaladuDu carAcaramulaku gartayaina sarvESvaruDitaDu ||

ca|| talapa daSarathuni tanayuDaTa tAne tAraka brahmaTa |
velaya mAnuShapu vEShamaTa vegaTu haruvillu viricenaTa |
alaraga tAnoka rAjaTa pAdAna nahalya SApamu mAnpenaTa |
solavaka daivika mAnuShalIlalu cUpucu merasI jUDarO yitaDu ||

ca|| jagati vasiShThuni SiShyuDaTa jaTAyuvuku mOkShamiccenaTa |
agacarulE tanasEnalaTa aMbudhi koMDala gaTTenaTa |
maguva korakugAnaTa kamalAsanu manumani rAvaNu jaMpenaTa |
tagalaukika vaidikamulu nokkaTa tAnoriMcI jUDarO yitaDu ||

ca|| vesa namarula varamaDigenaTa viBIShaNa paTTamu gaTTenaTa |
yesaga nayOdhyaku nElikaTa yiMdrAdulaku goluviccenaTa |
posaga SrI vEMkaTagiri nivasamaTa Buvanamu ludaraMbuna dhariMcenaTa |
susarapu sUkShmAdhikamulu tanaMdu jUpucununnADu cUDarO yitaDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |