రామా దయాపరసీమా అయోధ్యపుర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రామా దయాపరసీమా (రాగం:బౌళి ) (తాళం : )

రామా దయాపరసీమా అయోధ్యపుర
ధామా మావంటివారితప్పులు లోగొనవే

అపరాధియైనట్టియాతనితమ్మునినే
కృపజూపితివి నీవు కింకలు మాని
తపియించి యమ్ము మొన దారకుజిక్కినవాని
నెపాన గాచి నిడిచి నీవాదరించితివి

సేయరాని ద్రోహము సేసినపక్షికి నీవి
పాయక అప్పటి నభయమిచ్చితి
చాయసేసుకొని వుండి స్వామి ద్రోహి జెప్పనట్టి
తోయపుటేటెని మంచితోవనే పెట్టితివి

నేరము లెంచవు నీవు నీదయే చూపుదుగాని
బీరపు శరణాగరబిరుద నీవు
చేరి నేడు నిలుచుండి శ్రీవేంకటాద్రిమీద
గోరినవరములెల్లా కొల్ల లొసగితివి


Raamaa dayaaparaseemaa (Raagam:Bauli ) (Taalam: )

Raamaa dayaaparaseemaa ayodhyapura
Dhaamaa maavamtivaaritappulu logonavae

Aparaadhiyainattiyaatanitammuninae
Krpajoopitivi neevu kimkalu maani
Tapiyimchi yammu mona daarakujikkinavaani
Nepaana gaachi nidichi neevaadarimchitivi

Saeyaraani drohamu saesinapakshiki neevi
Paayaka appati nabhayamichchiti
Chaayasaesukoni vumdi svaami drohi jeppanatti
Toyaputaeteni mamchitovanae pettitivi

Naeramu lemchavu neevu needayae choopudugaani
Beerapu saranaagarabiruda neevu
Chaeri naedu niluchumdi sreevaemkataadrimeeda
Gorinavaramulellaa kolla losagitivi


బయటి లింకులు[మార్చు]

రామా దయాపరసీమా


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |