రామభద్ర రఘువీర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రామభద్ర రఘువీర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రామభద్ర రఘువీర రవివంశతిలక నీ- | నామమే కామధేనువు నమో నమో ||

చ|| కౌసల్యానందవర్ధన ఘన దశరథసుత | భాసురయజ్ఞరక్షక భరతాగ్రజ |
రాసికెక్కు కోదండరచన విద్యాగురువ | వాసితో సురలు నిను పడి మెచ్చేరయ్యా ||

చ|| మారీచసుబాహు మర్దన తాటకాంతక | దారుణ వీరశేఖర ధర్మపాలక |
కారుణ్యరత్నాకర కాకాసురవరద | సారెకు వేదములు జయవెట్టేరయ్యా ||

చ|| సీతారమణ రాజశేఖరశిరోమణి | భూతలపుటయోధ్యా పురనిలయా |
యీతల శ్రీవేంకటాద్రి నిరవయినరాఘవ | ఘాత నీప్రతాపమెల్లా గడు నిండెనయ్యా ||


rAmaBadra raGuvIra (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rAmaBadra raGuvIra ravivaMSatilaka nI- | nAmamE kAmadhEnuvu namO namO ||

ca|| kausalyAnaMdavardhana Gana daSarathasuta | BAsurayaj~jarakShaka BaratAgraja |
rAsikekku kOdaMDaracana vidyAguruva | vAsitO suralu ninu paDi meccErayyA ||

ca|| mArIcasubAhu mardana tATakAMtaka | dAruNa vIraSEKara dharmapAlaka |
kAruNyaratnAkara kAkAsuravarada | sAreku vEdamulu jayaveTTErayyA ||

ca|| sItAramaNa rAjaSEKaraSirOmaNi | BUtalapuTayOdhyA puranilayA |
yItala SrIvEMkaTAdri niravayinarAGava | GAta nIpratApamellA gaDu niMDenayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |