రాధామాధవరతిచరితమితి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాధామాధవరతిచరితమితి (రాగం: ) (తాళం : )

రాధామాధవరతిచరితమితి - బోధావహం శ్రుతిభూషణం

గహనే ద్వావపి గత్వా గత్వా - రహసి రతిం ప్రేరయతి సతి
విహరతస్తదా విలసంతౌ - విహతగృహాశౌ వివశౌ తౌ

లజ్జాశభళ విలాసలీలయా - కజ్జలనయన వికారేణ
హృజ్జావ్యవ(న)హృత (హిత?) హృదయా రతి - స్సజ్జా సంభ్రమచపలా జాతా

పురతో యాంతం పురుషం వకుళైః - కురంటకైర్వా కుటజైర్వా
పరమం ప్రహరతి పశ్చాల్లగ్నా- గిరం వినాసి వికిరతి ముదం

హరి సురభూరుహ మర్హతివస్వ -(మారోహతీవ?) - చరణేన కటిం సంవేష్ట్య
పరిరంచణ సంపాదితపులకై - స్సురుచిర్జాతా సుమలతికేవ

విధుముఖదర్శన వికళితలజ్జా- త్వధరబింబఫలమాస్వాద్య
మధురోపాయనమార్గేణ కుచౌ - నిధివద(ద్ద?) త్వా నిత్యసుఖమితా

సురుచిరకేతక సుమదళ నఖరై- ర్వరచిబుకం సా పరివృత్య (వర్త్య?)
తరుణిమసింధౌ తదీయదృగ్జల-చరయుగళం సంసక్తం చకార

వచన విలాసైర్వశీకృత(త్య?) తం- నిచులకుంజ మానితదేశే
ప్రచురసైకతే పల్లవశయనే- రచితరతికళా రాగేణాస

అభినవకల్యాణాంచితరూపా- వభినివేశ సంయతచిత్తౌ
బభూవతు స్తత్పరౌ వేంకట - విభుణా(నా?) సా తద్విధినా సతయా

సచ లజ్జావీక్షణో భవతి తం - కచభరాం(ర?) గంధం ఘ్రాపయతి
నచలతిచేన్మానవతీ తథాపి - కుచసంగాదనుకూలయతి

అవనతశిరసాప్యతి సుభగం- వివిధాలాపైర్వివశయతి
ప్రవిమల కరరుహరచన విలాసై - ర్భువనపతి(తిం?) తం భూషయతి

లతాగృహమేళనం నవసై - కతవైభవ సౌఖ్యం దృష్ట్వా
తతస్తతశ్చరసౌ (శ్చరతస్తౌ?) కేలీ- వ్రతచర్యాం తాం వాంఛంతౌ

వనకుసుమ విశదవరవాసనయా- ఘనసారరజోగంధైశ్చ
జనయతి పవనే సపది వికారం- వనితా పురుషౌ జనితాశౌ

ఏవం విచరన్ హేలా విముఖ- శ్రీవేంకటగిరి దేవోయం
పావనరాధాపరిరంభసుఖ- శ్రీ వైభవసుస్థిరో భవతి


rAdhAmAdhavaraticharitamiti (Raagam: ) (Taalam: )

rAdhAmAdhavaraticharitamiti-bOdhAvahaM SrutibhUshaNaM

gahanE dwAvapi gatwA gatwA-rahasi ratiM prErayati sati
viharatastadA vilasaMtau-vihatagRhASau vivaSau tau

lajjASaBaLa vilAsalIlayA-kajjalanayana vikArENa
hRjjAvyava(na)hRta (hita?) hRdayA rati-ssajjA saMbhramachapalA jAtA

puratO yAMtaM purushaM vakuLai@h-kuraMTakairvA kuTajairwA
paramaM praharati paSchAllagnA-giraM vinAsi vikirati mudaM

hari surabhUruha marhativasva -(mArOhatIva?) - charaNEna kaTiM saMvEshTya
pariraMchaNa saMpAditapulakai-ssuruchirjAtA sumalatikEva

vidhumukhadarSana vikaLitalajjA-twadharabiMbaphalamAswAdya
madhurOpAyanamArgENa kuchau-nidhivada(dda?) twA nityasukhamitA

suruchirakEtaka sumadaLa nakharai-rwarachibukaM sA parivRtya (vartya?)
taruNimasiMdhau tadIyadRgjala-charayugaLaM saMsaktaM chakAra

vachana vilAsairwaSIkRta(tya?) taM-nichulakuMja mAnitadESE
prachurasaikatE pallavaSayanE-rachitaratikaLA rAgENAsa

abhinavakalyANAMchitarUpA-vabhinivESa saMyatachittau
babhUvatu statparau vEMkaTa-vibhuNA(nA?) sA tadvidhinA satayA

sacha lajjAvIkshaNO bhavati taM-kachabharAM(ra?) gaMdhaM ghrApayati
nachalatichEnmAnavatI tathApi-kuchasaMgAdanukUlayati

avanataSirasApyati subhagaM-vividhAlApairwivaSayati
pravimala kararuharachana vilAsai-rbhuvanapati(tiM?) taM bhUShayati

latAgRhamELanaM navasai-katavaibhava saukhyaM dRshTvA
tatastataScharasau (Scharatastau?) kElI-vratacharyAM tAM vAMChaMtau

vanakusuma viSadavaravAsanayA-ghanasArarajOgaMdhaiScha
janayati pavanE sapadi vikAraM-vanitA purushau janitASau

EvaM vicharan hElA vimukha-SrIvEMkaTagiri dEvOyaM
pAvanarAdhApariraMbhasukha-SrI vaibhavasusthirO bhavati


బయటి లింకులు[మార్చు]

RAdhaMAdhavaRaticharitam


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |