రాజీవ నేత్రాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాజీవ నేత్రాయ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రాజీవ నేత్రాయ రాఘవాయ నమో |
సౌజన్య నిలయాయ జానకీశాయ ||

చ|| దశరథ తనూజాయ తాటక దమనాయ |
కుశిక సంభవ యజ్ఞ గోపనాయ |
పశుపతి మహా ధనుర్భంజనాయ నమో |
విశద భార్గవరామ విజయ కరుణాయ ||

చ|| భరిత ధర్మాయ శుర్పణఖాంగ హరణాయ |
ఖరదూషణాయ రిపు ఖండనాయ |
తరణి సంభవ సైన్య రక్షకాయనమో |
నిరుపమ మహా వారినిధి బంధనాయ ||

చ|| హత రావణాయ సంయమి నాథ వరదాయ |
అతులిత అయోధ్యా పురాధిపాయ |
హితకర శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమో |
వితత వావిలిపాటి వీర రామాయ ||


rAjIva nEtrAya (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rAjIva nEtrAya rAGavAya namO |
saujanya nilayAya jAnakISAya ||

ca|| daSaratha tanUjAya tATaka damanAya |
kuSika saMBava yaj~ja gOpanAya |
paSupati mahA dhanurBaMjanAya namO |
viSada BArgavarAma vijaya karuNAya ||

ca|| Barita dharmAya SurpaNaKAMga haraNAya |
KaradUShaNAya ripu KaMDanAya |
taraNi saMBava sainya rakShakAyanamO |
nirupama mahA vArinidhi baMdhanAya ||

ca|| hata rAvaNAya saMyami nAtha varadAya |
atulita ayOdhyA purAdhipAya |
hitakara SrI vEMkaTESvarAya namO |
vitata vAvilipATi vIra rAmAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Raajeeva-Nethraaya_Yesdas


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |