రసికుడ తిరుపతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రసికుడ తిరుపత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రసికుడ తిరుపతి రఘువీరా | కొసరుగాదు నాలోని కూరిములు గాని ||

చ|| వెలయ నీ విరిచిన విల్లువంటిది గాదు | విలసిల్ల నాబొమ్మల విండ్లు గాని |
చెలగి తపసుచేసీ చిత్రకూటగిరి గాదు | గిలుకొట్టు నా కుచగిరులు గాని ||

చ|| మేటివైన నీవు వేసిన మొకము చూపు గాదు | సూటి దప్పని నా కనుచూపులు గాని |
గాటమై నీవు సేతువుగట్టిన జలధి గాదు | చాటున నా చెమటల జలధులు గాని ||

చ|| తగ నీవు గెలచిన దనుజ యుద్ధము గాదు | దగతోడి నా మదన యుద్ధము గాని |
నగు శ్రీ వేంకటేశ కనకసతి పొందు గాదు | పొగడే సీతనైన నా పొందులు గాని ||


rasikuDa tirupati (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rasikuDa tirupati raGuvIrA | kosarugAdu nAlOni kUrimulu gAni ||

ca|| velaya nI viricina villuvaMTidi gAdu | vilasilla nAbommala viMDlu gAni |
celagi tapasucEsI citrakUTagiri gAdu | gilukoTTu nA kucagirulu gAni ||

ca|| mETivaina nIvu vEsina mokamu cUpu gAdu | sUTi dappani nA kanucUpulu gAni |
gATamai nIvu sEtuvugaTTina jaladhi gAdu | cATuna nA cemaTala jaladhulu gAni ||

ca|| taga nIvu gelacina danuja yuddhamu gAdu | dagatODi nA madana yuddhamu gAni |
nagu SrI vEMkaTESa kanakasati poMdu gAdu | pogaDE sItanaina nA poMdulu gAni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |