రమ్మనవే ఇకను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రమ్మనవే ఇకను (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రమ్మనవే ఇకను నీ రమణునిని | పమ్మి వలపులు చల్లీ బదిమారులు ||

చ|| నెలకొన్నప్పటినుండీ నిన్నే తప్పక చూచీ | తలపోసి తలపోసి తడబడీని |
మొలక నవ్వులతోడ మూతులు గిరిపీనదె | నలువంక పొంచి పొంచి నవ్వులు నవ్వీని ||

చ|| పెనగుచు బలుమారు పెచ్చుపెరిగీ దాను | గునిసి పరులమీద కోపగించీని |
వెనుకొని నీ జాడలే వెదకీ నితడు నేడు | మనసుమర్మాలు చూడమచ్చిక సేసీని ||

చ|| పొరుగు పొంతలనుండి బుద్ధులు చెప్పేనదె | గరిమల మించీ గలికి తనమునను |
యిరవై శ్రీ వేంకటేశుడిన్నిటా నిన్ను గలసె | సరసములాడు తానే చనవు చూపీని ||


rammanavE ikanu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rammanavE ikanu nI ramaNunini | pammi valapulu callI badimArulu ||

ca|| nelakonnappaTinuMDI ninnE tappaka cUcI | talapOsi talapOsi taDabaDIni |
molaka navvulatODa mUtulu giripInade | naluvaMka poMci poMci navvulu navvIni ||

ca|| penagucu balumAru peccuperigI dAnu | gunisi parulamIda kOpagiMcIni |
venukoni nI jADalE vedakI nitaDu nEDu | manasumarmAlu cUDamaccika sEsIni ||

ca|| porugu poMtalanuMDi buddhulu ceppEnade | garimala miMcI galiki tanamunanu |
yiravai SrI vEMkaTESuDinniTA ninnu galase | sarasamulADu tAnE canavu cUpIni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |