రమ్మనగా దనతో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రమ్మనగా దనత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| రమ్మనగా దనతో నే రానంటినా | చిమ్మును నింత ప్రియముచెప్ప నేలెనాకు ||

చ|| వెల్లవిరి దనమాట విననైతినా నేను | చెల్లబో నాకేల సేవ సేసీనె తాను |
యెల్లవారి దానేలీ నెవ్వరి బోలుదు నేను | బల్లిదుడు నాకేల బాతిపడె దానూ ||

చ|| చెప్పినట్లెల్లా నేను సేయకుండే దాననా | అప్పటి లేక లేటికి నంపీనె తాను |
కప్పురపు పడిగల కాంతలు గాచుకుండగా | విప్పుచు నాకుగా నేల వేగించీనె తానూ ||

చ|| గక్కన దాగూడగాను కాదు గూడదంటినా | ముక్కుమోప సాగిలేల మొక్కినె తాను |
యెక్కువ శ్రీ వేంకటేశుడెనసె దానన్ను నిట్టె | పెక్కు సతులలోననె పెద్దసేసీ దాను ||


rammanagA danatO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| rammanagA danatO nE rAnaMTinA | cimmunu niMta priyamuceppa nElenAku ||

ca|| vellaviri danamATa vinanaitinA nEnu | cellabO nAkEla sEva sEsIne tAnu |
yellavAri dAnElI nevvari bOludu nEnu | balliduDu nAkEla bAtipaDe dAnU ||

ca|| ceppinaTlellA nEnu sEyakuMDE dAnanA | appaTi lEka lETiki naMpIne tAnu |
kappurapu paDigala kAMtalu gAcukuMDagA | vippucu nAkugA nEla vEgiMcIne tAnU ||

ca|| gakkana dAgUDagAnu kAdu gUDadaMTinA | mukkumOpa sAgilEla mokkine tAnu |
yekkuva SrI vEMkaTESuDenase dAnannu niTTe | pekku satulalOnane peddasEsI dAnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |