భావమున బరబ్రహ్మమిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భావమున బరబ్రహ్మమిద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| భావమున బరబ్రహ్మమిదె | కైవసమై మాకడ చూడన్ ||

చ|| నీలమేఘ ముపనిషార్థం బదె | పాలుదొంగిలెడి బాలులలో |
చాలు నదియ మాజన్మరోగముల- | చీల దివియు మము జెలగించన్ ||

చ|| తనియని వేదాంత రహస్యం బదె | వొనర గోపికలవుట్లపై |
పనుపడి సకలాపజ్జాలంబుల- | పనులు దీర్చ మము బాలించన్ ||

చ|| భయములేని పెనుబరమపదం బదె| జయమగు వేంకట శైలముపై |
పయిపడు దురితపు బౌజుల నుక్కున | లయముసేయు మము లాలింపన్ ||


BAvamuna barabrahmamide (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| BAvamuna barabrahmamide | kaivasamai mAkaDa cUDan ||

ca|| nIlamEGa mupaniShArthaM bade | pAludoMgileDi bAlulalO |
cAlu nadiya mAjanmarOgamula- | cIla diviyu mamu jelagiMcan ||

ca|| taniyani vEdAMta rahasyaM bade | vonara gOpikalavuTlapai |
panupaDi sakalApajjAlaMbula- | panulu dIrca mamu bAliMcan ||

ca|| BayamulEni penubaramapadaM bade| jayamagu vEMkaTa Sailamupai |
payipaDu duritapu baujula nukkuna | layamusEyu mamu lAliMpan ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |