భళి భళి రామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భళి భళి రామ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| భళి భళి రామ పంతపు రామ నీ- | బలిమి కెదురు లేరు భయహర రామ ||

చ|| విలువిద్య రామా వీర విక్రమ రామా | తలకొన్న తాటకాంతక రామా రామా |
కొలయై బరుని తలగుండు గండ రామా | చలమరి సమరపు జయ రామా రామా ||

చ|| రవికుల రామా రావణాంతక రామా | రవిసుత ముఖ కపిరాజ రామా రామా |
సవరగా కొండలచే జలనిధి గట్టిన రామా | జవ సత్త్వ సంపన్న జానకి రామ ||

చ|| కౌసల్య రామ కరుణానిధి రామ | భూసుర వరద సంభూత రామ |
వేసాల పొరలే శ్రీవేంకటాద్రి రామ | దాసుల మమ్ము గావ తలకొన్న రామ ||


BaLi BaLi rAma (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| BaLi BaLi rAma paMtapu rAma nI- | balimi keduru lEru Bavahara rAma ||

ca|| viluvidya rAmA vIra vikrama rAmA | talakonna tATakAMtaka rAmA |
kolayai baruni talaguMDu gaMDa rAmA | calamari samarapu jayajaya rAmA ||

ca|| ravikula rAmA rAvaNAMtaka rAmA | ravinuta muKa kapirAja rAmA |
savaragA koMDalacE jaladhi gaTTina rAmA | java sattva saMpanna jAnakI rAma ||

ca|| kausalyA rAma karuNAnidhi rAma | BUsura varada saMBUta rAma
vEsAla poralE SrIvEMkaTAdri rAma | dAsulamamu gAva talakonna rAma ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

BhalibhaliRama


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |