బృవంతి బౌద్ధా బుద్ధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బృవంతి బౌద్ధా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| బృవంతి బౌద్ధా బుద్ధ ఇతి | స్తువంతి భక్తా సులభ ఇతి ||

చ|| గదంతికిల సాంఖ్యాస్త్వాం పురుషం | పద వాక్యజా పదమితి చ |
విదంతి త్వా వేదాంతిన- | స్సదా బ్రహ్మ లసత్పదమితి చ ||

చ|| జపంతి మీమాంసకా స్త్వాంచ | విపుల కర్మణో విభవ ఇతి |
లపంతి నయన సకలా- | స్సతతం కృపాళు కర్తా కేవలమితి చ ||

చ|| భణంతి వెంకటపతే మునయో | హ్యాణిమాదిప్రద మతులమితి |
గుణవంతం నిర్గుణం పునరితి | గృణంతి సర్వే కేవలమితి చ ||


bRuvaMti bauddhA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| bRuvaMti bauddhA buddha iti | stuvaMti BaktA sulaBa iti ||

ca|| gadaMtikila sAMKyAstvAM puruShaM | pada vAkyajA padamiti ca |
vidaMti tvA vEdAMtina- | ssadA brahma lasatpadamiti ca ||

ca|| japaMti mImAMsakA stvAMca | vipula karmaNO viBava iti |
lapaMti nayana sakalA- | ssatataM kRupALu kartA kEvalamiti ca ||

ca|| BaNaMti veMkaTapatE munayO | hyANimAdiprada matulamiti |
guNavaMtaM nirguNaM punariti | gRuNaMti sarvE kEvalamiti ca ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |