బాలులతో వీథుల్లో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బాలులతో వీథుల్లో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| బాలులతో వీథుల్లో బారాడువాడు | కోలలెత్తుక వుట్లు గొట్టీజుండీ ||

చ|| నారికడపువక్కలు నానినసనగలు | చారపప్పు దేనెలు చక్కరెలును |
పేరిననేతులు నానబియ్యాలు నుట్లనవే | చేరి యశోదబిడ్డకు జెప్పేరుసుండీ ||

చ|| చక్కిలాలు నడుకులు సనిగెపప్పులును | చెక్కినమెత్తని తూటచెఱకులును |
పెక్కువగా నుట్లలో బిందెల నించినవవే | చక్కనెశోదబిడ్డకు జాటేరుసుండీ ||

చ|| నువ్వులు జిటిబెల్లాలు నున్నని చిమ్మిలులు | నువ్వుటిడియును జిన్నినురుగులును |
యెవ్వారు వేంకటపతి కెఱుగించ నారగించి | కివ్వకివ్వ నవ్వ నణకించీజుండీ ||


bAlulatO vIthullO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| bAlulatO vIthullO bArADuvADu | kOlalettuka vuTlu goTTIjuMDI ||

ca|| nArikaDapuvakkalu nAninasanagalu | cArapappu dEnelu cakkarelunu |
pErinanEtulu nAnabiyyAlu nuTlanavE | cEri yaSOdabiDDaku jeppErusuMDI ||

ca|| cakkilAlu naDukulu sanigepappulunu | cekkinamettani tUTacerxakulunu |
pekkuvagA nuTlalO biMdela niMcinavavE | cakkaneSOdabiDDaku jATErusuMDI ||

ca|| nuvvulu jiTibellAlu nunnani cimmilulu | nuvvuTiDiyunu jinninurugulunu |
yevvAru vEMkaTapati kerxugiMca nAragiMci | kivvakivva navva naNakiMcIjuMDI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |