బాపు దైవమా మాపాలిభవమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బాపు దైవమా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| బాపు దైవమా మాపాలిభవమా | తీపు రాకాసినెత్తురు దీం దోందోం దోందోం దోందోం ||

చ|| కాలనేమిపునుకిది కంచువలె లెస్స వాగీ | తాళ మొత్తరే తత్త తత తత్తత్త |
కాలమెల్ల మాభూతగణమెల్ల వీడె కాచె | నేలబడి నేడును ధీం ధీం ధీం ధీం ధీం ధీం ధీం ||

చ|| పగగొని మానక పచ్చినెత్తు రెప్పుడును | తెగి కొను దానె తిత్తి తిత్తి తిత్తితి |
తగుమహోదరువీవు ధణధణమని వాగీ | బిగియించరో తోలు బింభిం బింభిం బింభింభిం ||

చ|| మురదనుజునిపెద్దమొదలియెముక దీసి | తురులూదరే తుత్తు తుత్తు తుత్తుత్తు |
తిరువేంకటగిరిదేవుడు గెలిచిన స- | మరమునను మమ్మ మమ్మ మమ్మ మమ్మమ్మ ||


bApu daivamA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| bApu daivamA mApAliBavamA | tIpu rAkAsinetturu dIM dOMdOM dOMdOM dOMdOM ||

ca|| kAlanEmipunukidi kaMcuvale lessa vAgI | tALa mottarE tatta tata tattatta |
kAlamella mABUtagaNamella vIDe kAce | nElabaDi nEDunu dhIM dhIM dhIM dhIM dhIM dhIM dhIM ||

ca|| pagagoni mAnaka paccinettu reppuDunu | tegi konu dAne titti titti tittiti |
tagumahOdaruvIvu dhaNadhaNamani vAgI | bigiyiMcarO tOlu biMBiM biMBiM biMBiMBiM ||

ca|| muradanujunipeddamodaliyemuka dIsi | turulUdarE tuttu tuttu tuttuttu |
tiruvEMkaTagiridEvuDu gelicina sa- | maramunanu mamma mamma mamma mammamma ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |