బలువగు దనరూపము చూపెన్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బలువగు దనరూపము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| బలువగు దనరూపము చూపెన్ | కలదింతయు దనఘన తెరిగించెన్ ||

చ|| పాండవ రక్షణపరుడై నరునకు | నండనే తెలిపె మహామహిమ |
దండి విడిచి తనదయతో నర్జును- | డుండగ మగటిమి నొడబడ బలికె ||

చ|| మగుడగ కులధర్మములు బుణ్యములు | తెగి పార్థున కుపదేశించెన్ |
నగుచు నతనితో నానాగతులను | నిగమమునియమమునిజ మెరిగించెన్ ||

చ|| వెరవుమిగుల నావిజయునిమనుమని | పరీక్షిత్తు దగ బ్రదికించెన్ |
తిరువేంకటగిరిదేవుడు దానై | గరిమల భారతకథ గలిగించెన్ ||


baluvagu danarUpamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| baluvagu danarUpamu cUpen | kaladiMtayu danaGana terigiMcen ||

ca|| pAMDava rakShaNaparuDai narunaku | naMDanE telipe mahAmahima |
daMDi viDici tanadayatO narjunu- | DuMDaga magaTimi noDabaDa balike ||

ca|| maguDaga kuladharmamulu buNyamulu | tegi pArthuna kupadESiMcen |
nagucu natanitO nAnAgatulanu | nigamamuniyamamunija merigiMcen ||

ca|| veravumigula nAvijayunimanumani | parIkShittu daga bradikiMcen |
tiruvEMkaTagiridEvuDu dAnai | garimala BAratakatha galigiMcen ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |