బలువగుకర్మము లివివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బలువగుకర్మము లివివో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| బలువగుకర్మము లివివో జీవులప్రారబ్ధంబులు సంచితంబులును |
బలిసి తీరవివి పెరుగనేకాని బ్రహ్మలబహు కల్పంబులదాక ||

చ|| పాయనిజన్మంబులకర్మంబులు పాయక జీవులప్రారబ్ధములై |
యేయెడజూచిన నెదిటికొలుచులై యిచ్చట నిటు భుజియించగను ||
కాయపుబెడతటిగండడు విధి, దనుగడదేర్చిన తనకడకర్మములు |
పోయి సంచితంబుల గలసిన, నవి పొదలుచు గొండలపొడవై పెరుగు ||

చ|| పొదలి సంచితంబులు వడిబెరుగును పొలియును జీవునిపుణ్యము జాలక |
యెదిగినపుణ్యం బిగురును కాగినయినుముమీది జలమువలెను |
పదిలములై కడుబాపకర్మములే బరువై పరగగ బ్రాణికి నెన్నడు |
తుదయు మెదలు నెందును లేక, వడి దొలగక భవములతొడవై తిరుగు ||

చ|| తలుపులో నవయదలచినజంతువు, కలుషహరుడు వేంకటగిరిపతి దను- |
దలచుభాగ్యమాత్మకు నొసగిన, జిత్తము పరిపక్వంబై యెపుడు |
జలజోదరుదలచగ బ్రారబ్ధంబులు సంచితంబులు బొలిసి పుణ్యులై |
చెలువగునిత్యానందపదంబున జెలగి సుఖించగ జేరుదు రపుడు బలు ||


baluvagukarmamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| baluvagukarmamu livivO jIvulaprArabdhaMbulu saMcitaMbulunu |
balisi tIravivi peruganEkAni brahmalabahu kalpaMbuladAka ||

ca|| pAyanijanmaMbulakarmaMbulu pAyaka jIvulaprArabdhamulai |
yEyeDajUcina nediTikoluculai yiccaTa niTu BujiyiMcaganu ||
kAyapubeDataTigaMDaDu vidhi, danugaDadErcina tanakaDakarmamulu |
pOyi saMcitaMbula galasina, navi podalucu goMDalapoDavai perugu ||

ca|| podali saMcitaMbulu vaDiberugunu poliyunu jIvunipuNyamu jAlaka |
yediginapuNyaM bigurunu kAginayinumumIdi jalamuvalenu |
padilamulai kaDubApakarmamulE baruvai paragaga brANiki nennaDu |
tudayu medalu neMdunu lEka, vaDi dolagaka BavamulatoDavai tirugu ||

ca|| talupulO navayadalacinajaMtuvu, kaluShaharuDu vEMkaTagiripati danu- |
dalacuBAgyamAtmaku nosagina, jittamu paripakvaMbai yepuDu |
jalajOdarudalacaga brArabdhaMbulu saMcitaMbulu bolisi puNyulai |
celuvagunityAnaMdapadaMbuna jelagi suKiMcaga jErudu rapuDu balu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |