బలుపుడు హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బలుపుడు హరి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| బలుపుడు హరి జేపట్టితిని | తలచినదెల్లా దక్కెను నాకు ||

చ|| దురిత ధ్వంసుడు దుఃఖవిదారుడు | అరిభయంకరు డచ్యుతుడు |
సిరివరు డితనిని జేకొని కొలిచిన | పరమసుఖమెపో భయ మెక్కడిది ||

చ|| దానవాంతకుడు దైవశిఖామణి | మానరక్షకుడు మాధవుడు |
నానాముఖముల నాపాల గలడు | యేనెపముల నా కెదురే లేడు ||

చ|| అనయము నిర్మలు డఖిలానందుడు | ఘను డీశ్రీవేంకటవిభుడు |
కనుకొని మము నిటు గాచుక తిరిగీ | యెనయగ నేలికె యితడేమాకు ||


balupuDu hari (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| balupuDu hari jEpaTTitini | talacinadellA dakkenu nAku ||

ca|| durita dhvaMsuDu duHKavidAruDu | ariBayaMkaru DacyutuDu |
sirivaru Ditanini jEkoni kolicina | paramasuKamepO Baya mekkaDidi ||

ca|| dAnavAMtakuDu daivaSiKAmaNi | mAnarakShakuDu mAdhavuDu |
nAnAmuKamula nApAla galaDu | yEnepamula nA kedurE lEDu ||

ca|| anayamu nirmalu DaKilAnaMduDu | Ganu DISrIvEMkaTaviBuDu |
kanukoni mamu niTu gAcuka tirigI | yenayaga nElike yitaDEmAku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |