బయలు పందిలి వెట్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బయలు పందిలి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| బయలు పందిలి వెట్టి పరగ జిత్తము గలిగె | దయమాలి తిరుగ నాత్మ డొక్కడు గలిగె ||

చ|| కనుచూపు వలన నుడుగని కోరికలు గలిగె | తనుకాంక్ష వలన బరితాపంబు గలిగె |
అనుభవమువలన మోహాంధకారము గలిగె | తనివిదీరమి వలన తలపోత గలిగె ||

చ|| అడియాసవలన పాయనిచలంబును గలిగె | కడుమమత వలన చీకటి దవ్వ గలిగె |
కడలేని తమకమున గాతాళమును గలిగె | నడుమ నంతటికి మాననిప్రేమ గలిగె ||

చ|| తరితీపువలన చిత్తభ్రాంతి తగ గలిగె | విరహంబువలన పురవేదనలు గలిగె |
తిరువేంకటాచలాధిపుని కరుణామృతము | పరిపూర్ణమైన యాపద నీద గలిగె ||


bayalu paMdili (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| bayalu paMdili veTTi paraga jittamu galige | dayamAli tiruga nAtma DokkaDu galige ||

ca|| kanucUpu valana nuDugani kOrikalu galige | tanukAMkSha valana baritApaMbu galige |
anuBavamuvalana mOhAMdhakAramu galige | tanividIrami valana talapOta galige ||

ca|| aDiyAsavalana pAyanicalaMbunu galige | kaDumamata valana cIkaTi davva galige |
kaDalEni tamakamuna gAtALamunu galige | naDuma naMtaTiki mAnaniprEma galige ||

ca|| taritIpuvalana cittaBrAMti taga galige | virahaMbuvalana puravEdanalu galige |
tiruvEMkaTAcalAdhipuni karuNAmRutamu | paripUrNamaina yApada nIda galige ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |