బడలెను పానుపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బడలెను పానుపు (రాగం: ) (తాళం : )

బడలెను పానుపు పరచరే
అడుగరే యిదియేమని చెలులు

చెలప చెమటలు మై( జిప్పిలీని
అలసి వచ్చినాడు నేడదే విభుడు
చలువగా( గప్రము పై చల్లగదరే
వెలయ సురటిగొని విసరరే

పొనుగు నిట్టూరుపుల బుసకొట్టీని
పనిసేసి వచ్చినా డప్పటి విభుడు
తనివార చల్లనిగంధము మెత్తరే
నినుపుగ పన్నీరు నించరే

దాగక దప్పి మోవులు దడిపీని
కాగి వచ్చినాడు శ్రీవేంకటవిభుడు
పాగి వాసించినబాగాలియ్యరే
చేగదేర నన్నునేలె సేవలెల్లా జేయరే


baDalenu pAnupu (Raagam: ) (Taalam: )

baDalenu pAnupu paracharE
aDugarE yidiyEmani chelulu

chelapa chemaTalu mai( jippilIni
alasi vachchinADu nEDadE vibhuDu
chaluvagA( gapramu pai challagadarE
velaya suraTigoni visararE

ponugu niTTUrupula busakoTTIni
panisEsi vachchinA DappaTi vibhuDu
tanivAra challanigaMdhamu mettarE
ninupuga pannIru niMcharE

dAgaka dappi mOvulu daDipIni
kAgi vachchinADu SrIvEMkaTavibhuDu
pAgi vAsiMchinabAgAliyyarE
chEgadEra nannunEle sEvalellA jEyarE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |