ఫాలనేత్రానల ప్రబల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఫాలనేత్రానల ప్రబల (రాగం: ) (తాళం : )

ఫాలనేత్రానల ప్రబల విద్యుల్లతా కేళీ విహార లక్ష్మీనారసింహా

ప్రళయమారుత ఘోర భస్త్రీకాపూత్కార లలిత నిశ్వాసడోలా రచనయా
కులశైలకుంభినీ కుముదహిత రవిగగన- చలన విధినిపుణ నిశ్చల నారసింహా

వివరఘనవదన దుర్విధహసన నిష్ఠ్యూత- లవదివ్య పరుష లాలాఘటనయా
వివిధ జంతు వ్రాతభువన మగ్నౌకరణ నవనవప్రియ గుణార్ణవ నారసింహా

దారుణోజ్జ్వల ధగద్ధగిత దంష్ట్రానల వికార స్ఫులింగ సంగక్రీడయా
వైరిదానవ ఘోరవంశ భస్మీకరణ- కారణ ప్రకట వేంకట నారసింహా


PAlanEtrAnala (Raagam: ) (Taalam: )

PAlanEtrAnala prabala vidyullatA kELI vihAra lakShmInArasiMhA

praLayamAruta GOra BastrIkApUtkAra lalita niSvAsaDOlA racanayA
kUlaSailakuMBinI kumudahita ravigagana-calana vidhinipuNa niScala
nArasiMhA ||

vivaraGanavadana durvidhahasana niShThyUta- lavadivya paruSha lAlAGaTanayA
vividha jaMtu vrAtaBuvana magnaukaraNa navanavapriya guNArNava nArasiMhA

dAruNOjjvala dhagaddhagita daMShTrAnala vi- kAra sPuliMga saMgakrIDayA
vairidAnava GOravaMSa BasmIkaraNa- | kAraNa prakaTa vEMkaTa nArasiMhA


బయటి లింకులు[మార్చు]

PhalaNetranala-speechandkriti


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |