పురుషోత్తామ నీవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పురుషోత్తామ నీవ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పురుషోత్తామ నీవే బుద్ధిచ్చి గాచుటగాక |శిరసెత్తుకొని నవ్వసిగ్గు కాదా నాకు ||

చ|| పొసగ పంచేంద్రియములు పుట్టిన దేహమే మోచి | యెసగి జితేంద్రియుడను ఎట్లైతి నేను |
పసగొని కోరికల వలలోన జిక్కుకొని | ఇసుమంతలో ముక్తుడ నెట్లైతి నేను ||

చ|| తొల్లిటి కర్మము చేత దొడ్డ యైన పుట్టు పుట్టి | యెల్ల వారిలో జ్ఞాని నెట్టయ్యె నేను |
మల్లడి సంసారము మరుగు వాడనై యుండి | యిల్లదిగో విరక్తుండ నెట్టయ్య నేను ||

చ|| పాపపుణ్యపు లోకుల పంక్తిలోననే వుండి | యేపున నీ భక్తి వాడ నెట్టయ్యె నేను |
రాపుల శ్రీ వేంకటేశ రక్షించి కీర్తి బొందు | ఈ పాటివాడ ధీరుండ నెట్టయ్యె నేను ||


puruShOttaama nIvE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puruShOttaama nIvE buddhicci gAcuTagAka |Sirasettukoni navvasiggu kAdA nAku ||

ca|| posaga paMcEMdriyamulu puTTina dEhamE mOci | yesagi jitEMdriyuDanu eTlaiti nEnu |
pasagoni kOrikala valalOna jikkukoni | isumaMtalO muktuDa neTlaiti nEnu ||

ca|| tolliTi karmamu cEta doDDa yaina puTTu puTTi | yella vArilO j~jAni neTTayye nEnu |
mallaDi saMsAramu marugu vADanai yuMDi | yilladigO viraktuMDa neTTayya nEnu ||

ca|| pApapuNyapu lOkula paMktilOnanE vuMDi | yEpuna nI Bakti vADa neTTayye nEnu |
rApula SrI vEMkaTESa rakShiMci kIrti boMdu | I pATivADa dhIruMDa neTTayye nEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |