ధృవవరదా సంస్తుతవరదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ధృవవరదా సంస్తుతవరదా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ధృవవరదా సంస్తుతవరదా | నవమైనయార్తుని నను గావవే ||

చ|| కరిరాజవరదా కాకాసురవరదా | శరణాగతవిభీషణవరదా|
సిరుల వేదాలు నిన్ను జెప్పగా వినీని | మరిగి మఱుగుచొచ్చే మమ్ము గావవే ||

చ|| అకౄరవరదా అంబరీషవరదా | శక్రాదిదివిజనిచయవరదా |
విక్రమించి యిన్నిటా నీవే ఘనమని నీకు | చక్రధర శరణంటి సరి గావవే ||

చ|| ద్రౌపదీవరదా తగ నర్జునునివరదా | శ్రీపతీ ప్రహ్లాదిశిశువరదా |
యేపున శ్రీవేంకటాద్రి నిటు నేను నాగురుడు | చూపగా గొలిచే నచ్చుగ గావవే ||


dhRuvavaradA saMstutavaradA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dhRuvavaradA saMstutavaradA | navamainayArtuni nanu gAvavE ||

ca|| karirAjavaradA kAkAsuravaradA | SaraNAgataviBIShaNavaradA|
sirula vEdAlu ninnu jeppagA vinIni | marigi marxugucoccE mammu gAvavE ||

ca|| akRUravaradA aMbarIShavaradA | SakrAdidivijanicayavaradA |
vikramiMci yinniTA nIvE Ganamani nIku | cakradhara SaraNaMTi sari gAvavE ||

ca|| draupadIvaradA taga narjununivaradA | SrIpatI prahlAdiSiSuvaradA |
yEpuna SrIvEMkaTAdri niTu nEnu nAguruDu | cUpagA golicE naccuga gAvavE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |