జ్ఞానులాల యోగులాల సకలవిరక్తులాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జ్ఞానులాల యోగులాల (రాగం:సాళంగం ) (తాళం : )

జ్ఞానులాల యోగులాల సకలవిరక్తులాల
నానావిహాల విని నమ్మేరు సుండి

అలరియింతులయధరామృతము లివియెల్ల
కాలకూటవిషములకరణి సుండి
శీలముతో వీరలచెట్టలు వట్టుటలెల్లా
బాలనాగాల దొడికి పట్టుట సుండి

కాంతలు నవ్వుచునైనా గన్నుల జూచినచూపు
పంతమున నలుగులపాతర సుండి
బంతుల నెదుటనున్న పడతులచన్ను లివి
కంతల నొడ్డినబడిగండ్లు సుండి

జవ్వనపుగామినులసరసపుమాటలెల్లా
మవ్వమైనయట్టిచొక్కు మంత్రాలు సుండి
యివ్వలను శ్రీవేంకటేశ్వరుదాసుల కివి
చివ్వన జెప్పినట్టు చేసేవి సుండి


J~naanulaala yogulaala (Raagam:Saalamgam ) (Taalam: )


J~naanulaala yogulaala sakalaviraktulaala
Naanaavihaala vini nammaeru sumdi

Alariyimtulayadharaamrtamu liviyella
Kaalakootavishamulakarani sumdi
Seelamuto veeralachettalu vattutalellaa
Baalanaagaala dodiki pattuta sumdi

Kaamtalu navvuchunainaa gannula joochinachoopu
Pamtamuna nalugulapaatara sumdi
Bamtula nedutanunna padatulachannu livi
Kamtala noddinabadigamdlu sumdi

Javvanapugaaminulasarasapumaatalellaa
Mavvamainayattichokku mamtraalu sumdi
Yivvalanu sreevaemkataesvarudaasula kivi
Chivvana jeppinattu chaesaevi sumdi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |