జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుంద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జోఅచ్యుతానంద జోజో (రాగం: నవరోజు) (తాళం: ఖండచాపు)

జోఅచ్యుతానంద జోజో ముకుంద
రావె పరమానంద రామ గోవింద

నందు నింటను జేరి నయము మీఱంగ
చంద్రవదనలు నీకు సేవ చేయంగ
నందముగ వారిండ్ల నాడుచుండంగ
మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగ

పాలవారాశిలో పవళించినావు
బాలుగా మునుల కభయమిచ్చినావు
మేలుగా వసుదేవు కుదయించినావు
బాలుడై యుండి గోపాలుడైనావు

అట్టుగట్టిన మీగ డట్టె తిన్నాడే
పట్టి కోడలు మూతిపై రాసినాడే
అట్టె తినెనని యత్త యడగ విన్నాడే
గట్టిగా నిది దొంగ కొట్టుమన్నాడే

గొల్లవారిండ్లకు గొబ్బునకుబోయి
కొల్లలుగా త్రావి కుండలను నేయి
చెల్లునా మగనాండ్ర జెలిగి యీశాయీ
చిల్లతనములు సేయ జెల్లునటవోయి

రేపల్లె సతులెల్ల గోపంబుతోను
గోపమ్మ మీ కొడుకు మా యిండ్ల లోను
మాపుగానే వచ్చి మా మానములను
నీపాపడే చెఱిచె నేమందుమమ్మ

ఒకని యాలినిదెచ్చి నొకని కడబెట్టి
జగడములు కలిపించి సతిపతులబట్టి
పగలు నలుజాములును బాలుడై నట్టి
మగనాండ్ర చేపట్టి మదనుడై నట్టి

అంగజుని గన్న మా యన్న యిటు రారా
బంగారు గిన్నెలో పాలు పోసేరా
దొంగ నీవని సతులు గొంకుచున్నారా
ముంగిట నాడరా మోహనాకార

గోవర్ధనంబెల్ల గొడుగుగా పట్టి
కావరమ్మున నున్న కంసుపడగొట్టి
నీవు మధురాపురము నేలచేపట్టి
ఠీవితో నేలిన దేవకీపట్టి

అలిగి తృణావర్తు నవని గూల్చితివి
బలిమిమై బూతన బట్టి పీల్చితివి
చెలగి శకటాసురుని జేరి డొల్చితివి
తలచి మద్దులు రెండు ధరణి వ్రాల్చితివి

హంగుగా తాళ్ళపా కన్నయ్య చాల
శృంగార రచనగా చెప్పెనీ జోల
సంగతిగ సకల సంపదల నీవేళ
మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాల


Jovachyutaanamda (Raagam: navrOj) (Taalam: kaNDa caapu)

Jovachyutaanamda jojo mukumda
Raave paramaanamda raama govimda


Namdu nimtanu jaeri nayamu mee~ramga
Chamdravadanalu neeku saeva chaeyamga
Namdamuga vaarimdla naaduchumdamga
Mamdalaku domga maa mudduramga

Paalavaaraasilo pavalimchinaavu
Baalugaa munula kabhayamichchinaavu
Maelugaa vasudaevu kudayimchinaavu
Baaludai yumdi gopaaludainaavu

Attugattina meega datte tinnaadae
Patti kodalu mootipai raasinaadae
Atte tinenani yatta yadaga vinnaadae
Gattigaa nidi domga kottumannaadae

Gollavaarimdlaku gobbunakuboyi
Kollalugaa traavi kumdalanu naeyi
Chellunaa maganaamdra jeligi yeesaayee
Chillatanamulu saeya jellunatavoyi

Raepalle satulella gopambutonu
Gopamma mee koduku maa yimdla lonu
Maapugaanae vachchi maa maanamulanu
neepaapadae che~riche naemamdumamma

Okani yaalinidechchi nokani kadabetti
Jagadamulu kalipimchi satipatulabatti
Pagalu nalujaamulunu baaludai natti
Maganaamdra chaepatti madanudai natti

Amgajuni ganna maa yanna yitu raaraa
Bamgaaru ginnelo paalu poseraa
Doga neevani satulu pomguchunnaaraa
Mumgita naadaraa mohanaakaara

Govarthanambella godugugaa patti
Kaavarammuna nunna kamsupadagotti
Neevu madhuraapuramu naelachaepatti
Theevito naelina daevakeepatti

Amgugaa taallapaa kannayya chaala
Srmgaara rachanagaa cheppenee jola
Samgatiga sakala sampadala neevaela
Mamgalamu tirupatla madanagopaala

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]

జోఅచ్యుతానంద


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |