జయ జయ రామా సమరవిజయ రామా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జయ జయ రామా (రాగం: ) (తాళం : )


జయ జయ రామా సమరవిజయ రామా
భయహర నిజభక్తపారీణ రామా

జలధి బంధించిన సౌమిత్రిరామా
సెలవిల్లు విరిచిన సీతారామా
అలసుగ్రీవునేలిన అయోధ్యరామా
కలగి యజ్ఞముగాచే కౌసల్యరామా

అరిరావణాంతక ఆదిత్యకులరామా
గురుమౌనులను గాచే కోదండరామా
ధర నహల్యపాలిటి దశరథరామా
హరురాణినుతుల లోకాభిరామా

అతిప్రతాపముల మాయామృగాంతక రామా
సుతకుశలవప్రియ సుగుణ రామా
వితత మహిమల శ్రీవేంకటాద్రిరామా
మతిలోన బాయని మనువంశ రామా


Jaya jaya raamaa (Raagam: ) (Taalam: )


Jaya jaya raamaa samaravijaya raamaa
Bhayahara nijabhaktapaareena raamaa

Jaladhibamdhimchina saumitriraamaa
Selavilluvirachinaseetaaraamaa
Alasugreevunaelinaayodhyaraamaa
Kaligi yaj~namugaachaekausalyaraamaa

Ariraavanaamtaka aadityakularaamaa
Gurumaunulanu gaanaekodamdaraamaa
Dhara nahalyapaalitidasaratharaamaa
Haruraaninutulalokaabhiraamaa.

Atiprataapamula maayaamrgaamtaka raamaa
Sutakusalavapriya suguna raamaa
Vitatamahimalasreevaemkataadriraamaa
Matilonabaayanimanuvamsaraamaa

బయటి లింకులు[మార్చు]

JayaJayaRama_Manirangu_Nedunuri


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |