జయము జయము ఇక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జయము జయము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| జయము జయము ఇక జనులాల | భయములు వాసెను బ్రదికితి మిపుడు ||

చ|| ఘన నరసింహుడు కంభమున వెడలె | దనుజులు సమసిరి ధరవెలసె |
పొనిసె నధర్మము భూభారమడగె | మునుల తపము లిమ్ముల నీడేరె ||

చ|| గరిమతో విష్ణుడు గద్దెపై నిలిచె | హిరణ్య కశిపుని నేపడచె |
అరసి ప్రహ్లాదుని అన్నిటా మన్నించె | హరుడును బ్రహ్మయు అదె కొలిచేరు ||

చ|| అహోబలేశుడు సిరి నంకమున ధరించె | బహుగతి శుభములు పాటిల్లె |
ఇహపరము లొసగె నిందును నందును | విహరించెను శ్రీవేంకటగిరిని ||


jayamu jayamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| jayamu jayamu ika janulAla |
Bayamulu vAsenu bradikiti mipuDu ||

ca|| Gana narasiMhuDu kaMBamuna veDale |
danujulu samasiri dharavelase |
ponise nadharmamu BUBAramaDage |
munula tapamu limmula nIDEre ||

ca|| garimatO viShNuDu gaddepai nilice |
hiraNya kaSipuni nEpaDace |
arasi prahlAduni anniTA manniMce |
haruDunu brahmayu ade kolicEru ||

ca|| ahObalESuDu siri naMkamuna dhariMce |
bahugati SuBamulu pATille |
ihaparamu losage niMdunu naMdunu |
vihariMcenu SrIvEMkaTagirini ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

JayamuJayamu-IkaJanulara---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |