జడమతిరహం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జడమతిరహం కర్మజంతురేకో౨హం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| జడమతిరహం కర్మజంతురేకో౨హం | జడధినిలయాయ నమో సారసాక్షాయ ||

చ|| పరమపురుషాయ నిజభక్తజనసులభాయ | దురితదూరాయ సింధురహితాయ |
నరకాంతకాయ శ్రీనారాయణాయ తే | మురహరాయ నమో నమో ||

చ|| నగసముద్ధరణాయ నందగోపసుతాయ | జగదంతరాత్మాయ సగుణాయ |
మృగనరాంగాయ నిర్మితభవాండాయ ప- | న్నగరాజశయనాయ నమో నమో ||

చ|| దేవదేవేశాయ దివ్యచరితాయ బహు- | భావనాతీతాయ పరమాయ |
శ్రీవేంకటేశాయ జితదైత్యనికరాయ | భూవల్లభాయ నమో పూర్ణకామాయ ||


jaDamatirahaM karmajaMturEkO2haM (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| jaDamatirahaM karmajaMturEkO2haM | jaDadhinilayAya namO sArasAkShAya ||

ca|| paramapuruShAya nijaBaktajanasulaBAya | duritadUrAya siMdhurahitAya |
narakAMtakAya SrInArAyaNAya tE | muraharAya namO namO ||

ca|| nagasamuddharaNAya naMdagOpasutAya | jagadaMtarAtmAya saguNAya |
mRuganarAMgAya nirmitaBavAMDAya pa- | nnagarAjaSayanAya namO namO ||

ca|| dEvadEvESAya divyacaritAya bahu- | BAvanAtItAya paramAya |
SrIvEMkaTESAya jitadaityanikarAya | BUvallaBAya namO pUrNakAmAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

/2011/01/annamayya-samkirtanalusanskrit.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=జడమతిరహం&oldid=55796" నుండి వెలికితీశారు