జగన్మోహనాకార చతురుడవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జగన్మోహనాకార చతురుడవు (రాగం: ) (తాళం : )

జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు
వెగటునాసోదంబు ఇది నీవెలితో నావెలితో

యెన్నిమారులు సేవించిన కన్నులూ తనియవు
విన్ననీకథామృతమున వీనులు తనియవు
సన్నిధిని మిమ్ము నుతియించి సరుస జిహ్వయు తనియదు
విన్న కన్నది కాదు ఇది నావెలితో నీవెలితో

కడగి నీప్రసాదమే కొని కాయమూ తనియదు
బడి ప్రదక్షిణములు సేసి పాదములు నివి తనియవు
నుడివి సాష్టాంగంబు చేసి నుదురునూ తనియదు
వెడగు(దన మిది గలిగె నిది నావెలితో నీవెలితో

చెలగి నిను నే పూజించి చేతులూ తనియవు
చెలువు సింగారంబు తలచి చిత్తమూ తనియదు
అలరి శ్రీ వేంకటగిరీశ్వర ఆత్మ నను మోహించజేసితి
వెలయ నిన్నుయు దేరె మును నీవెలితో నావెలితో


jaganmOhanAkAra (Raagam: ) (Taalam: )


jaganmOhanAkAra chaturuDavu purushOttamuDavu
vegaTunAsOdaMbu idi nIvelitO nAvelitO

yennimArulu sEviMchina kannulU taniyavu
vinnanIkathAmRtamuna vInulu taniyavu
sannidhini mimmu nutiyiMchi sarusa jihwayu taniyadu
vinna kannadi kAdu idi nAvelitO nIvelitO

kaDagi nIprasAdamE koni kAyamU taniyadu
baDi pradakshiNamulu sEsi pAdamulu nivi taniyavu
nuDivi sAshTAMgaMbu chEsi nudurunU taniyadu
veDagu(dana midi galige nidi nAvelitO nIvelitO

chelagi ninu nE pUjiMchi chEtulU taniyavu
cheluvu siMgAraMbu talachi chittamU taniyadu
alari SrI vEMkaTagirISwara Atma nanu mOhiMchajEsiti
velaya ninnuyu dEre munu nIvelitO nAvelitO


బయటి లింకులు[మార్చు]

Jaganmohanakara_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |