జగతి వైశాఖ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జగతి వైశాఖ శుద్ధ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవార- | మగణితముగ కూడె నదె స్వాతియోగము ||

చ|| పక్కన నుక్కు కంభము పగిలించుక వెడలి | తొక్కి హిరణ్యకశిపు తొడికిపట్టి |
చక్కగా గడపమీద సంధ్యాకాలమున | వక్కలుసేసె నురవడి శ్రీనరసింహుడు |

చ|| పిప్పిగాగ చప్పరించి పేగులు జందేలు వేసి | తొప్పదోగుచు నెత్తురు దోసిట జల్లె |
రొప్పుచు కోపముతో తేరుచు పకపక నవ్వి | తప్పకచూచె వాని నుదగ్ర నరసింహుడు ||

చ|| ఎదుట ప్రహ్లాదుజూచి ఇందిర తొడపైనుంచె | అదన అందరికిని అభయమిచ్చె |
కదిసి శ్రీవేంకటాద్రి గద్దెమీద కూచుండె | వెదచల్లె కృపయెల్ల వీరనరసింహుడు ||


jagati vaiSAKa (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| jagati vaiSAKa Suddha caturdaSi maMdavAra- | magaNitamuga kUDe nade svAtiyOgamu ||

ca|| pakkana nukku kaMBamu pagiliMcuka veDali | tokki hiraNyakaSipu toDikipaTTi |
cakkagA gaDapamIda saMdhyAkAlamuna | vakkalusEse nuravaDi SrInarasiMhuDu |

ca|| pippigAga cappariMci pEgulu jaMdElu vEsi | toppadOgucu netturu dOsiTa jalle |
roppucu kOpamutO tErucu pakapaka navvi | tappakacUce vAni nudagra narasiMhuDu ||

ca|| eduTa prahlAdujUci iMdira toDapainuMce | adana aMdarikini aBayamicce |
kadisi SrIvEMkaTAdri gaddemIda kUcuMDe | vedacalle kRupayella vIranarasiMhuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |