జగడపు జనవుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జగడపు జనవుల (రాగం: ) (తాళం : )

జగడపు చనువుల జాజర, సగినల మంచపు జాజర

మొల్లలు తురుముల ముడిచిన బరువున, మొల్లపు సరసపు మురిపెమున
జల్లన పుప్పొడి జారగ పతిపై చల్లే రతివలు జాజర

భారపు కుచముల పైపై కడు సింగారము నెరపేటి గంధవొడి
చేరువ పతిపై చిందగ పడతులు, సారెకు చల్లేరు జాజర

బింకపు కూటమి పెనగేటి చెమటల, పంకపు పూతల పరిమళము
వేంకటపతిపై వెలదులు నించేరు, సంకుమ దంబుల జాజర


jagaDapu janavula (Raagam: ) (Taalam: )


jagaDapu chanuvula jaajara, saginala maMchapu jaajara

mollalu turumula muDichina baruvuna, mollapu sarasapu muripemuna
jallana puppoDi jaaraga patipai challae patipai, challae rativalu jaajara

bhaarapu kuchamula paipai kaDu siMgaaramu nerapaeTi gaMdhavoDi
chaeruva patipai chiMdaga paDatulu, saareku challaeru jaajara

biMkapu kooTami penagaeTi chemaTala, paMkapu pootala parimaLamu
vaeMkaTapatipai veladulu niMchaeru, saMkuma daMbula jaajara


బయటి లింకులు[మార్చు]

Jagadapu-Chanavula---BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |