ఘనుడాతడే మము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘనుడాతడే మము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఘనుడాతడే మము గాచుగాక హరి | అనిశము నేమిక నతనికె శరణు ||

చ|| యెవ్వని నాభిని యీ బ్రహ్మాదులు | యెవ్వడు రక్షకుడిన్నిటికి |
యెవ్వని మూలము యీ సచరాచర | మవ్వల నివ్వల నతనికే శరణు ||

చ|| పురుషోత్తముడని పొగడి రెవ్వరిని | కరి నెవ్వడు గాచె |
ధర యెవ్వడెత్తి దనుజుల బొరిగొనె | అరుదుగ మేమిక నతనికె శరణు ||

చ|| శ్రీసతి యెవ్వని జేరి వురమునను | భాసిల్లె నెవ్వడు పరమంబై |
దాసుల కొరకై తగు శ్రీవేంకట | మాస చూపి నితడతనికె శరణు ||


GanuDAtaDE mamu (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| GanuDAtaDE mamu gAcugAka hari | aniSamu nEmika natanike SaraNu ||

ca|| yevvani nABini yI brahmAdulu | yevvaDu rakShakuDinniTiki |
yevvani mUlamu yI sacarAcara | mavvala nivvala natanikE SaraNu ||

ca|| puruShOttamuDani pogaDi revvarini | kari nevvaDu gAce |
dhara yevvaDetti danujula borigone | aruduga mEmika natanike SaraNu ||

ca|| SrIsati yevvani jEri vuramunanu | BAsille nevvaDu paramaMbai |
dAsula korakai tagu SrIvEMkaTa | mAsa cUpi nitaDatanike SaraNu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |