గాలినే పోయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గాలినే పోయ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| గాలినే పోయ గలకాలము | తాలిమికి గొంతయు బొద్దులేదు ||

చ|| అడుసు చొరనే పట్టె నటునిటు గాళ్ళు | గుడుగుకొననే పట్టె గలకాలము |
ఒడలికి జీవుని కొడయడైనహరి | దడవగా గొంతయు బొద్దులేదు ||

చ|| కలచి చిందనే పట్టె గడవగ నించగ బట్టె | కలుషదేహపుబాధ గలకాలము |
తలపోసి తనపాలి దైవమైన హరి | దలచగా గొంతయు బొద్దులేదు |

చ|| శిరము ముడువబట్టె చిక్కుదియ్యగ బట్టె | గరిమల గపటాల గలకాలము |
తిరువేంకటగిరి దేవుడైనహరి | దరిచేరా గొంతయు బొద్దులేదు ||


gAlinE pOya (Raagam: ) (Taalam: )pa|| gAlinE pOya galakAlamu | tAlimiki goMtayu boddulEdu ||

ca|| aDusu coranE paTTe naTuniTu gALLu | guDugukonanE paTTe galakAlamu |
oDaliki jIvuni koDayaDainahari | daDavagA goMtayu boddulEdu ||

ca|| kalaci ciMdanE paTTe gaDavaga niMcaga baTTe | kaluShadEhapubAdha galakAlamu |
talapOsi tanapAli daivamaina hari | dalacagA goMtayu boddulEdu |

ca|| Siramu muDuvabaTTe cikkudiyyaga baTTe | garimala gapaTAla galakAlamu |
tiruvEMkaTagiri dEvuDainahari | daricErA goMtayu boddulEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Gaaline-poye-kalakalamu

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |