గంధము పూసేవేలే కమ్మని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గంధము పూసేవేలే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| గంధము పూసేవేలే కమ్మని మేనయీ | గందము నీ మేనితావి కంటి నెక్కుడా ||

చ|| అద్దము చూచే వేలే అప్పటికిని | అద్దము నీ మోముకంటె నపురూపమా |
ఒద్దిక తామర విరి నొత్తేవు కన్నులు నీ | గద్దరి కన్నుల కంటె కమలము ఘనమా ||

చ|| బంగారు పెట్టేవేలే పడతి నీమెయినిండా | బంగారు నీతనుకాంతి ప్రతివచ్చీనా ||
ఉంగరాలేటికి నే వొడికపు వేళ్ళ | వెంగలి మణుల నీ వేలిగోరబోలునా ||

చ|| సవర మేటికినే జడియు నీనెరులకు | సవరము నీకొప్పుసరి వచ్చీనా |
యివలజవులు నీకు నేలే వేంకటపతి | సవరని కెమ్మోవి చవికెంటేనా ||


gaMdhamu pUsEvElE (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| gaMdhamu pUsEvElE kammani mEnayI | gaMdamu nI mEnitAvi kaMTi nekkuDA ||

ca|| addamu cUcE vElE appaTikini | addamu nI mOmukaMTe napurUpamA |
oddika tAmara viri nottEvu kannulu nI | gaddari kannula kaMTe kamalamu GanamA ||

ca|| baMgAru peTTEvElE paDati nImeyiniMDA | baMgAru nItanukAMti prativaccInA ||
uMgarAlETiki nE voDikapu vELLa | veMgali maNula nI vEligOrabOlunA ||

ca|| savara mETikinE jaDiyu nInerulaku | savaramu nIkoppusari vaccInA |
yivalajavulu nIku nElE vEMkaTapati | savarani kemmOvi cavikeMTEnA ||


http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/12/annamayya-samkirtanalu-varnana.html=బయటి లింకులు=[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |