కంచూగాదు పెంచూగాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంచూగాదు పెంచూగాదు (రాగం: ) (తాళం : )

కంచూగాదు పెంచూగాదు కడుబెలుచు మనసు
యెంచరాదు పంచరాదు యెట్టిదో యీమనసు ||

పట్ట బసలేదు చూడ బయలుగా దీమనసు
నెట్టన బారుచునుండు నీరుగా దీమనసు
చుట్టి చుట్టి పాయకుండు జుటమూగా దీమనసు
యెట్టనెదుటనే వుండు నేటిదో యీమనసు ||

రుచులెల్లా గానుపించు రూపు లేదు మనసు
పచరించు నాసలెల్లా బసిడిగా దీమనసు
యెచటా గరగదు రాయీగాదు మనసు
యిచటా నచటా దానే యేటిదో యీమనసు ||

తప్పక నాలో నుండు దైవము గాదు మనసు
కప్పి మూటగట్టరాదు గాలీ గాదు మనసు
చెప్పరానిమహిమలశ్రీవేంకటేశు దలచి
యిప్పుడిన్నిటా గెలిచె నేటిదో యీమనసు ||


kaMcUgAdu peMcUgAdu (Raagam: ) (Taalam: )

kaMcUgAdu peMcUgAdu kaDubelucu manasu
yeMcarAdu paMcarAdu yeTTidO yImanasu

paTTa basalEdu cUDa bayalugA dImanasu
neTTana bArucunuMDu nIrugA dImanasu
cuTTi cuTTi pAyakuMDu juTamUgA dImanasu
yeTTaneduTanE vuMDu nETidO yImanasu

ruculellA gAnupiMcu rUpu lEdu manasu
pacariMcu nAsalellA basiDigA dImanasu
yecaTA garagadu rAyIgAdu manasu
yicaTA nacaTA dAnE yETidO yImanasu

tappaka nAlO nuMDu daivamu gAdu manasu
kappi mUTagaTTarAdu gAlI gAdu manasu
cepparAnimahimalaSrIvEMkaTESu dalaci
yippuDinniTA gelice nETidO yImanasu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |