ఓ పవనాత్మజా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఓ పవనాత్మజ (రాగం: ) (తాళం : )

ఓ పవనాత్మజ ఓ ఘనుడా
బాపు బాపనగా పరిగితిగా ||

ఓ హనుమంతుడ ఉదయాచల ని-
ర్వాహక నిజ సర్వ ప్రబలా
దేహము మోచిన తెగువకు నిటువలె
సాహస మిటువలె చాటితిగా ||

ఓ రవి గ్రహణ ఓదనుజాంతక
మారులేక మతి మలసితిగా
దారుణపు వినతా తనయాదులు
గారవింప నిటు కలిగితిగా||

ఓ దశముఖ హర ఓ వేంకటపతి-
పాదసరోరుహ పాలకుడా
ఈ దేహముతో ఇన్నిలోకములు
నీదేహమెక్క నిలిచితిగా ||


O pavanAtmaja (Raagam: ) (Taalam: )


O pavanAtmaja O ghanuDA
bApu bApanagA parigitigA

O hanumaMtuDa udayAchala ni-
rwAhaka nija sarwa prabalA
dEhamu mOcina teguvaku niTuvale
sAhasa miTuvale chATitigA

O ravi grahaNa OdanujAMtaka
mArulEka mati malasitigA
dAruNapu vinatA tanayAdulu
gAraviMpa niTu kaligitigA

O daSamukha hara O vEMkaTapati-
pAdasarOruha pAlakuDA
I dEhamutO innilOkamulu
nIdEhamekka nilichitigA


బయటి లింకులు[మార్చు]

O-PavanAtmaja---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |