ఒల్లడుగాక దేహి వుద్యోగించడుగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒల్లడుగాక దేహ (రాగం:లలిత ) (తాళం : )

ఒల్లడుగాక దేహి వుద్యోగించడుగాక
కొల్లలైనమేలు తనగుణములో నున్నది

తలచుకొంటేజాలు దైవమేమి దవ్వా
నిలుచుక తనలోనే నిండుకున్నాడు
చలపట్టితేజాలు సర్గ మేమి బాతా
చలివేడినాలికపై సత్యములో నున్నాడు

ఆయమెఱిగితే జాలు నాయుష్యము గరవా
కాయపుటూపిరిలోనే గని వున్నది
చేయబోతే పుణ్యుడుగా జీవునికి దడవా
చేయుర గర్మము తనచేతిలోనే వున్నది

మొక్క నేరిచితే జాలు మోక్షమేమి లేదో
యెక్కువశ్రీవేంకటేశుడిదె వున్నాడు
దక్కగొంటేజాలు పెద్దతనమేమి యరుదా
తక్కక శాంతముతోడిదయ లోన నున్నది


Olladugaaka daehi (Raagam: Lalita) (Taalam: )

Olladugaaka daehi vudyogimchadugaaka
Kollalainamaelu tanagunamulo nunnadi

Talachukomtaejaalu daivamaemi davvaa
Niluchuka tanalonae nimdukunnaadu
Chalapattitaejaalu sarga maemi baataa
Chalivaedinaalikapai satyamulo nunnaadu

Aayame~rigitae jaalu naayushyamu garavaa
Kaayaputoopirilonae gani vunnadi
Chaeyabotae punyudugaa jeevuniki dadavaa
Chaeyura garmamu tanachaetilonae vunnadi

Mokka naerichitae jaalu mokshamaemi laedo
Yekkuvasreevaemkataesudide vunnaadu
Dakkagomtaejaalu peddatanamaemi yarudaa
Takkaka saamtamutodidaya lona nunnadi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |