ఒప్పులై నొప్పులై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒప్పులై నొప్పులై (రాగం: ) (తాళం : )

ఒప్పులై నొప్పులై వుండుగాన
అప్పటికి జూడ నదియేకా నిజము ||

కన్నుల కిన్నియు జూడ కలలై వలలై
వున్నతాలు నడ్డాలై వుండుగాన
చిన్నచిన్న చిటిపొటి చిమ్ముదొమ్ముదిమ్ములవి
వున్నవన్నియు జూడ నొకటేకా నిజము ||

సారెకు నోరికి జూడ చవులై నవ్వులై
వూరటమాటలై వుండుగాన
తారుమారు తాకుసోకు తప్పుదోపులన్నియు
వోరపారులేనివెల్ల నొక్కటేకా నిజము ||

మేనికి నిన్నియు జూడ మృదువై పొదువై
పూని సంపదలై వుండుగాన
తేనై తీపై తిరువేంకటేశ నిన్ను
కానవచినదే నొక్కటేకా నిజము ||


oppulai noppulai (Raagam: ) (Taalam: )oppulai noppulai vuMDugAna
appaTiki jUDa nadiyEkA nijamu

kannula kinniyu jUDa kalalai valalai
vunnatAlu naDDAlai vuMDugAna
cinnacinna ciTipoTi cimmudommudimmulavi
vunnavanniyu jUDa nokaTEkA nijamu

sAreku nOriki jUDa cavulai navvulai
vUraTamATalai vuMDugAna
tArumAru tAkusOku tappudOpulanniyu
vOrapArulEnivella nokkaTEkA nijamu

mEniki ninniyu jUDa mRuduvai poduvai
pUni saMpadalai vuMDugAna
tEnai tIpai tiruvEMkaTESa ninnu
kAnavacinadE nokkaTEkA nijamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |