ఒక్కడే అంతర్యామి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒక్కడే అంతర్యామి (రాగం: ) (తాళం : )

ఒక్కడే అంతర్యామి వుపకారి చేపట్టు
తక్కినవి యిన్నియును తలపు రేచెడిని ||

యెఱుగుమీ జీవుడా యింద్రియాలు సొమ్ము గావు
గుఱియై మాయలలోన గూడించే వింతె
మఱవకు జీవుడా మనసు చుట్టము గాదు
తెఱగొప్ప ఆసలనే తిప్పెడి దింతె ||

తెలుసుకో జీవుడా దేహమును నమ్మరాదు
వలసితే నుండు బోవు వన్నెవంటిది
తలచుకో జీవుడా ధనము దనిచ్చ గాదు
పలులంపటములచే బరచెడి దింతె ||

సమ్మతించు జీవుడా సంసార మొకజాడ గాదు
బిమ్మటి పొద్దొకజాడ పెనచు నింతె
యిమ్ముల శ్రీవేంకటేశు డితనిమూలమే యింత
నెమ్మి దానే గతియంటే నిత్యమౌ నింతే ||


okkaDE aMtaryAmi (Raagam: ) (Taalam: )


okkaDE aMtaryAmi vupakAri cEpaTTu
takkinavi yinniyunu talapu rEceDini

yerxugumI jIvuDA yiMdriyAlu sommu gAvu
gurxiyai mAyalalOna gUDiMcE viMte
marxavaku jIvuDA manasu cuTTamu gAdu
terxagoppa AsalanE tippeDi diMte

telusukO jIvuDA dEhamunu nammarAdu
valasitE nuMDu bOvu vannevaMTidi
talacukO jIvuDA dhanamu danicca gAdu
palulaMpaTamulacE baraceDi diMte

sammatiMcu jIvuDA saMsAra mokajADa gAdu
bimmaTi poddokajADa penacu niMte
yimmula SrIvEMkaTESu DitanimUlamE yiMta
nemmi dAnE gatiyaMTE nityamau niMtE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |