ఐనదయ్యీ గానిదెల్లా నటు గాకుండితే మానీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఐనదయ్యీ గానిదెల్లా (రాగం: వరాళి ) (తాళం : )

ఐనదయ్యీ గానిదెల్లా నటు గాకుండితే మానీ
మానుపరా దివి హరిమాయా మహిమలు

పుట్టేటి వెన్ని లేవు పోయేటి వెన్ని లేవు
వెట్టి దేహాలు మోచినవెడజీవులు
గట్టిగా దెలుసుకొంటే కలలోనివంటి దింతే
పట్టి ఇందుకుగా నేల బడలేమో నేము

కడచిన వెన్ని లేవు కాచుకున్న వెన్ని లేవు
సుడిగొన్న తనలోని సుఖదుఃఖాలు
యెడపుల నివి రెండు యెండనీడవంటి వింతే
కడనుండి నే మేలకరగేమో నేము

కోరినవి యెన్ని లేవు కోరగల వెన్ని లేవు
తీరనైసంపదలతో తెందేపలు
ధారుణి శృఈవేంకటేశుదాసులమై యిన్నియును
చేరి కైకొంటిమి యేమి సేసేమో నేము


Ainadayyee gaanidellaa (Raagam:Varaali ) (Taalam: )

Ainadayyee gaanidellaa natu gaakumditae maanee
Maanuparaa divi harimaayaa mahimalu

Puttaeti venni laevu poyaeti venni laevu
Vetti daehaalu mochinavedajeevulu
Gattigaa delusukomtae kalalonivamti dimtae
Patti imdukugaa naela badalaemo naemu

Kadachina venni laevu kaachukunna venni laevu
Sudigonna tanaloni sukhadu@hkhaalu
Yedapula nivi remdu yemdaneedavamti vimtae
Kadanumdi nae maelakaragaemo naemu

Korinavi yenni laevu koragala venni laevu
Teeranaisampadalato temdaepalu
Dhaaruni sreevaemkataesudaasulamai yinniyunu
Chaeri kaikomtimi yaemi saesaemo naemu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |