ఏమివలసిన నిచ్చు నెప్పుడైనను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమివలసిన నిచ్చు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఏమివలసిన నిచ్చు నెప్పుడైనను | యేమరిక కొలిచిన నీతడే దైవము ||

చ|| ఘనముగా నిందరికి గన్నులిచ్చు గాళ్ళిచ్చు | పనిసేయ జేతులిచ్చు బలియుడై |
తనుగొలువుమని చిత్తములిచ్చు గరుణించి | వొనర లోకానకెల్ల నొక్కడే దైవము ||

చ|| మచ్చిక తనుగొలువ మనసిచ్చు మాటలిచ్చు | కుచ్చితములేని కొడుకుల నిచ్చును |
చొచ్చినచోటే చొచ్చి శుభమిచ్చు సుఖమిచ్చు | నిచ్చలు లోకానకెల్ల నిజమైనదైవము ||

చ|| పంతమాడి కొలిచిన బ్రాణమిచ్చు ప్రాయమిచ్చు | యెంతటిపదవులైన నిట్టె యిచ్చు |
వింతవింతవిభవాల వేంకటేశుడిదె మా- | యంతరంగమున నుండే అరచేతిదైవము ||


Emivalasina niccu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| Emivalasina niccu neppuDainanu | yEmarika kolicina nItaDE daivamu ||

ca|| GanamugA niMdariki gannuliccu gALLiccu | panisEya jEtuliccu baliyuDai |
tanugoluvumani cittamuliccu garuNiMci | vonara lOkAnakella nokkaDE daivamu ||

ca|| maccika tanugoluva manasiccu mATaliccu | kuccitamulEni koDukula niccunu |
coccinacOTE cocci SuBamiccu suKamiccu | niccalu lOkAnakella nijamainadaivamu ||

ca|| paMtamADi kolicina brANamiccu prAyamiccu | yeMtaTipadavulaina niTTe yiccu |
viMtaviMtaviBavAla vEMkaTESuDide mA- | yaMtaraMgamuna nuMDE aracEtidaivamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |