ఏపురాణముల నెంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏపురాణముల నెంత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఏపురాణముల నెంత వెదికినా | శ్రీపతిదాసులు చెడ రెన్నడును ||

చ|| వారివిరహితములు అవి గొన్నాళ్ళకు | విరసంబులు మరి విఫలములు |
నరహరి గొలి చిటు నమ్మినవరములు | నిరతము లెన్నడు నెలవులు చెడవు ||

చ|| కమలాక్షుని మతిగాననిచదువులు | కుమతంబులు బహుకుపథములు |
జమళి నచ్యుతుని సమారాధనలు | విమలములే కాని వితథముగావు ||

చ|| శ్రీవల్లభుగతి జేరనిపదవులు | దావతులు కపటధర్మములు |
శ్రీవేంకటపతి సేవించునేవలు | పావనము లధికభాగ్యపుసిరులు ||


EpurANamula neMta (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| EpurANamula neMta vedikinA | SrIpatidAsulu ceDa rennaDunu ||

ca|| vArivirahitamulu avi gonnALLaku | virasaMbulu mari viPalamulu |
narahari goli ciTu namminavaramulu | niratamu lennaDu nelavulu ceDavu ||

ca|| kamalAkShuni matigAnanicaduvulu | kumataMbulu bahukupathamulu |
jamaLi nacyutuni samArAdhanalu | vimalamulE kAni vitathamugAvu ||

ca|| SrIvallaBugati jEranipadavulu | dAvatulu kapaTadharmamulu |
SrIvEMkaTapati sEviMcunEvalu | pAvanamu ladhikaBAgyapusirulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |