ఏపనులు సేసినా నిటువలెనేపో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏపనులు సేసినా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఏపనులు సేసినా నిటువలెనేపో | యీపనికి జొరనిపని యేటిలోపైరు ||

చ|| హరికథలమీదిప్రియమబ్బేనా తొంటితమ- | పరిపక్వమగుదపఃఫలముగాక ||
గరిమె నివిలేకున్న గలకాలములు జేయు- | నిరతంపు దపమెల్ల నీటిపై వ్రాత ||

చ|| నారాయణునిభక్తి ననిచెనా ధనమెల్ల | బారజల్లిన దానఫల మదియపో |
కోరి యిది లేకున్న కోటిదానములైన | పేరుకొన వరతగలపినచింతపండు ||

చ|| వదలకిటు వేంకటేశ్వరుడే దైవంబనుచు | జదువగలిగిన మంచిచదు వదియపో |
పదిలముగ నీవిధము పట్టియ్యకుండినను | చదువు లసురలు మున్ను చదివేటిచదువు ||


Epanulu sEsinA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| Epanulu sEsinA niTuvalenEpO | yIpaniki joranipani yETilOpairu ||

ca|| harikathalamIdipriyamabbEnA toMTitama- | paripakvamagudapaHPalamugAka ||
garime nivilEkunna galakAlamulu jEyu- | nirataMpu dapamella nITipai vrAta ||

ca|| nArAyaNuniBakti nanicenA dhanamella | bArajallina dAnaPala madiyapO |
kOri yidi lEkunna kOTidAnamulaina | pErukona varatagalapinaciMtapaMDu ||

ca|| vadalakiTu vEMkaTESvaruDE daivaMbanucu | jaduvagaligina maMcicadu vadiyapO |
padilamuga nIvidhamu paTTiyyakuMDinanu | caduvu lasuralu munnu cadivETicaduvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |