ఊరులేని పొలిమేర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరులేని పొలిమేర (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరులేని పొలిమేర పేరు పెంపులేని బ్రతుకు
గారవంబులేని ప్రియము కదియనేటికే ||

ఉండరాని విరహవేదన వుండని సురతసుఖమేల
యెండలేని నాటి నీడ యేమిసేయనే
దండిగలుగు తమకమనెడి దండలేని తాలిమేల
రెండు నొకటిగాని రచన ప్రియములేటికే ||

మెచ్చులేని చోట మంచిమేలు కలిగీనేమి సెలవు
మచ్చికలేని చోట మంచిమాట లేటికే
పెచ్చు పెరగలేని చోట ప్రియముగలిగి యేమి ఫలము
ఇచ్చలేనినాటి సొబగులేమి సేయనే ||

బొంకులేని చెలిమిగాని పొందులేల మనసులోన
శంకలేక కదియలేని చదువులేటికే
కొంకు గొసరులేని మంచికూటమలర నిట్లుగూడి
వేంకటాద్రి విభుడు లేని వేడుకేటికే ||


UrulEni polimEra (Raagam: ) (Taalam: )


UrulEni polimEra pEru peMpulEni bratuku
gAravaMbulEni priyamu kadiyanETikE

uMDarAni virahavEdana vuMDani suratasuKamEla
yeMDalEni nATi nIDa yEmisEyanE
daMDigalugu tamakamaneDi daMDalEni tAlimEla
reMDu nokaTigAni racana priyamulETikE

mecculEni cOTa maMcimElu kaligInEmi selavu
maccikalEni cOTa maMcimATa lETikE
peccu peragalEni cOTa priyamugaligi yEmi Palamu
iccalEninATi sobagulEmi sEyanE

boMkulEni celimigAni poMdulEla manasulOna
SaMkalEka kadiyalEni caduvulETikE
koMku gosarulEni maMcikUTamalara niTlugUDi
vEMkaTAdri viBuDu lEni vEDukETikE


బయటి లింకులు[మార్చు]

UruLeniPolimera


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |