ఊరికి బోయెడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరికి బోయెడి (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరికి బోయెడి వోతడ కడు
చేరువతెరు వేగి చెలగుమీ ||

ఎడమతెరువువంక కేగిన దొంగలు
తొడిబడ గోకలు దోచేరు
కుడితెరువున కేగి కొట్టువడక మంచి
నడిమితెరువుననే నడవుమీ ||

అడ్డపుదెరువుల నటునిటు జుట్టాలు
వెడ్డువెట్టుచు నిన్ను వేచేరు
గొడ్డేరేచిన్నదిడ్డితెరువు వోక
దొడ్డపుతెరువువంక తొలగుమీ ||

కొండతెరువు కేగి కొంచెపుసుఖముల
బండై తిరుగుచు బడలేవు
అండనుండెడి పరమాత్ముని తిరుమల
కొండతెరువు తేకువ నేగుమీ ||


Uriki bOyeDi (Raagam: ) (Taalam: )Uriki bOyeDi vOtaDa kaDu
cEruvateru vEgi celagumI

eDamateruvuvaMka kEgina doMgalu
toDibaDa gOkalu dOcEru
kuDiteruvuna kEgi koTTuvaDaka maMci
 naDimiteruvunanE naDavumI

aDDapuderuvula naTuniTu juTTAlu
veDDuveTTucu ninnu vEcEru
goDDErEcinnadiDDiteruvu vOka
doDDaputeruvuvaMka tolagumI

koMDateruvu kEgi koMcepusuKamula
baMDai tirugucu baDalEvu
aMDanuMDeDi paramAtmuni tirumala
 koMDateruvu tEkuva nEgumI


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |