ఊరకే నీశరణని వుండుటే నాపనిగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరకే నీశరణని (రాగం: ధన్యాసి) (తాళం : )

ఊరకే నీశరణని వుండుటే నాపనిగాక
యీరీతి నావుపాయము లేడ కెక్కీనయ్యా

ముందే అంతర్యామివై మొగి నాలో నుండగాను
చెంది నిన్ను లేనివానిజేసుక నామనసులో
గొంది నీయాకారముగా కొంత నే భావించుకొంటా
ఇందు గల్పిత ధ్యానము లెట్టు చేసేనయ్యా

కన్నులు జూచినందెల్ల కమ్మి నీవై యుందగాను
అన్నిటా బ్రత్యక్షమందు అభావన చేసుకొని
విన్ననై తెలియలేక వేరే యెందొ వెదకుచు
పన్నినప్రయాసాల బడనేటికయ్యా

శ్రీ వేంకటాద్రిమీద శ్రీపతివై కొలువుండి
ఆవటించి తలపులో నచ్చొత్తి నట్టుండగాను
దేవు డెట్టివాడంటా తెగనిచదువులందు
సోవలుగా నింకనేమి సోదించేనయ్యా


Oorakae neesaranani (Raagam: dhanyaasi) (Taalam: )


Oorakae neesaranani vumdutae naapanigaaka
Yeereeti naavupaayamu laeda kekkeenayyaa

Mumdae amtaryaamivai mogi naalo numdagaanu
Chemdi ninnu laenivaanijaesuka naamanasulo
Gomdi neeyaakaaramugaa komta nae bhaavimchukomtaa
Imdu galpita dhyaanamu lettu chaesaenayyaa

Kannulu joochinamdella kammi neevai yumdagaanu
Annitaa bratyakshamamdu abhaavana chaesukoni
Vinnanai teliyalaeka vaerae yemdo vedakuchu
Panninaprayaasaala badanaetikayyaa

Sree vaemkataadrimeeda sreepativai koluvumdi
Aavatimchi talapulo nachchotti nattumdagaanu
Daevu dettivaadamtaa teganichaduvulamdu
Sovalugaa nimkanaemi sodimchaenayyaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |