ఊరకున్న వారితోడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరకున్న వారితోడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరకున్న వారితోడ వూరునోప దెఱగవా
చేరినాతో ముద్దులెల్లా జెప్పేవు గాక ||

వద్దని నీతో నేను వాదులాడిచేనా
గద్దించి యప్పటి నిన్ను గాదనేనా
తిద్ది నీ గుణాలు నేడు తీరుచ వచ్చేనా
వొద్దనే నీ వెట్టుండినా మంటివి గాక ||

చలపట్టి నిను నేను సాధించ వచ్చేనా
కలవి లేనివి తారుకాణించేనా
నిలువుకు నిలువే న్నిను నేరాలెంచేనా
వెలివెంత నవ్వినా నవ్వితివి గాక ||

పంతమాడి సారెసారె బంగించ దొరకొనేనా
వంతులకు నంతేసి వాసి పట్టేనా
యింతలో శ్రీవేంకటేశ యెనసితి విటునన్ను
యెంత చనువిచ్చినాను ఇచ్చేవుగాక ||


Urakunna vAritODa (Raagam: ) (Taalam: )


Urakunna vAritODa vUrunOpa derxagavA
cErinAtO muddulellA jeppEvu gAka

vaddani nItO nEnu vAdulADicEnA
gaddiMci yappaTi ninnu gAdanEnA
tiddi nI guNAlu nEDu tIruca vaccEnA
voddanE nI veTTuMDinA maMTivi gAka

calapaTTi ninu nEnu sAdhiMca vaccEnA
kalavi lEnivi tArukANiMcEnA
niluvuku niluvE nninu nErAleMcEnA
veliveMta navvinA navvitivi gAka

paMtamADi sAresAre baMgiMca dorakonEnA
vaMtulaku naMtEsi vAsi paTTEnA
yiMtalO SrIvEMkaTESa yenasiti viTunannu
yeMta canuviccinAnu iccEvugAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |