ఉండ బాసీనడవిలో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉండ బాసీనడవిలో (రాగం: ) (తాళం : )

ఉండ బాసీనడవిలో నొకతెనేను
ఎండలు నీడలు గాసీ నేమి సేతురా ||

చిన్ని నానడుము చూచి సింహము దగ్గరెనంటా
ఉన్నతపు గుచముల కొరసెగరి
మున్నిటి వొందులు వైరమునుజేసె మ్రుగపతి
యిన్నిటికి నగ్గమైతి నేమిసేతురా ||

నిండు నానడపుచూచి నెమలి దగ్గరవచ్చె
బండు సేసి నారుసూచి పాయదు పాము
రెండు జూచి పగయు గూరిమి దోచెనింతలోనే
యిండె పట్టె నిన్నిటికి నేమి సేతురా ||

కోరి నా పలుకువిని కోవిల దగ్గరవచ్చె
చేరీ నా మోవికిదె చిలుకనేడు
గారవాన నిన్నియు వేంకటగిరి విభుడా
యేరా యిట్టె చేకొంటి వేమిసేతురా ||


uMDa bAsInaDavilO (Raagam: ) (Taalam: )

uMDa bAsInaDavilO nokatenEnu
eMDalu nIDalu gAsI nEmi sEturA ||

chinni nAnaDumu chUchi siMhamu daggarenaMTA
unnatapu guchamula korasegari
munniTi voMdulu vairamunujEse mrugapati
yinniTiki naggamaiti nEmisEturA ||

niMDu nAnaDapuchUchi nemali daggaravachche
baMDu sEsi nArusUchi pAyadu pAmu
reMDu jUchi pagayu gUrimi dOcheniMtalOnE
yiMDe paTTe ninniTiki nEmi sEturA ||

kOri nA palukuvini kOvila daggaravachche
chErI nA mOvikide chilukanEDu
gAravAna ninniyu vEMkaTagiri vibhuDA
yErA yiTTe chEkoMTi vEmisEturA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |